Magmax cementno-vapnena žbuka

Materijal: Praškasta smjesa vapna, visokokvalitetnog lomljenog vapnenca, cementa, dodataka za poboljšanje osobine obrade te organski udjeli manji od 5 %

Primjena: Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove na svim podlogama od opeke, šuplje cigle, cementnog kamena, vapnenca, kao i za sve vrste betonskih zidova.Ne koristi se za fasadno podnožje.

Karakteristike: MAGMAX CEMENTNO – VAPNENA ŽBUKA, odlikuje se visokom izdašnosti i izvrsnom kvalitetom obrade, naročito pri strojnoj uporabi.

Podloga: Podloga mora biti suha, bez prašine, bez mraza, ravna, dovoljno gruba i nosiva kao i bez sredstava kao što su ulje za oplate i sl. Upute za obradu odgovaraju za zidove koji su izgrađeni prema normama i predodređuju zatvorene fuge.Otvorene fuge i pukotine potrebno je prethodno zatvoriti odgovarajućim materijalom.
Temperatura obrade:Tijekom nanošenja MAGMAX CEMENTNO – VAPNENE ŽBUKE kao i sušenja, temperatura zraka i podloge ne smije pasti ispod + 5 stupnjeva .

Obrada: Prilikom ručne obrade MAGMAX CEMENTNO – VAPNENA ŽBUKA se na podlogu nanosi ili nabacuje zidarskom žlicom ili gleterom. Prilikom strojne obrade žbuku nanijeti preko preklopljenih izbočina sa strojem za finu žbuku. Nanešenu temeljnu žbuku razvući te nakon protvrdavanja izgrebati letvom i gleterom. Pri radu u dva sloja, potrebno je preko prvog sloja preći letvom te ga nahrapaviti. Svježi mort ugraditi u roku od 2 sata.Za vrijeme vezivanja treba osigurati dobre uvjete sušenja i otvrdnjavanja. Premazi i obloge na disperzivnoj bazi kao što je žbuka na bazi umjetne smole, kao i gipsane žbuke i pločice ne smiju se nanositi prije nego temeljna žbuka ili zid budu potpuno suhi.

Priprema materijala: Prilikom ručne obrade vreću materijala sa zadanom količinom vode izmiješati pomoću miješalice u homogenu masu. Vrijeme ručnom miješanja iznosi 2 do 3 minute.

Upozorenje na opasnost: MAGMAX CEMENTNO – VAPNENA UNUTARNJA ŽBUKA sadrži cement i vapno te djeluje nadražujuće na kožu i oči. Prilikom rada potrebno je koristiti radno zaštitno odijelo , zaštitne rukavice te zaštitne naočale.